XFuture XConnector API dla mBank

The mBankConnector type exposes the following members.

Constructors

  NameDescription
Public methodmBankConnector()()()()
Konstruktor bezparamterowy. Przeznaczony dla modelu COM. Po utworzeniu obiektu za pomocą tego przeciążenia, wywołaj metodę 'init' w celu przekazania danych autoryzacyjnych
Public methodmBankConnector(String, String)
Konstruktor

Methods

  NameDescription
Public methodauthorization
Metoda pozwala dokonać autoryzacji operacji.
Public methodauthorizeBasket
Metoda pozwala autoryzować zawartośc koszyka zleceń.
Public methodEquals
Determines whether the specified Object is equal to the current Object.
(Inherited from Object.)
Public methodexecuteTransfer
Metoda składa zlecenie przelewu dowolnego ze środków rachunku, któego numer przekazano w argumencie.
Public methodgetBasket
Metoda pozwala pobrać zawartośc koszyka zleceń.
Public methodgetDetailedHistory
Metoda pozwala pobrać szczegółowe dane historyczne.
Public methodGetHashCode
Serves as a hash function for a particular type.
(Inherited from Object.)
Public methodgetLastOperation
Metoda pozwala pobrać dane ostatnio zaksięgowanej operacji
Public methodgetPDFTransferConfirmation
Metoda pozwala pobrać wygenerowane przez bank potwierdzienie realizacji dyspozycji.
Public methodGetType
Gets the Type of the current instance.
(Inherited from Object.)
Public methodinit
Metoda inicjalizuje obiekt danymi, wymaganymi do utworzenia kanału komunikacyjnego z sewerem banku. Jeśli obiekt konektora utworzono konstruktorem bezparametrowym, należy użyć tej metody do inicjalizacji, bezpośrednio po utworzeniu instancji.
Public methodinvalidateAuthorization
Pozwala przerwać proces autoryzacji i przełączyć w konektor w stan gotowości. Aby użyć, konektor musi być w stanie Awaiting_authorization
Public methodlogin
Metoda logowania do serwera mBanku.
Public methodToString
Returns a String that represents the current Object.
(Inherited from Object.)

Fields

  NameDescription
Public fieldenableAuthorization
Zmienna określa, czy wykonanie operacji przelewu powinno zakończyć się autoryzacją. Wartość 'TRUE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się próbą autoryzacji(podpisania) zlecenia. W przypadku udanej autoryzacji przelew zostanie przekazany do realizacji. W przeciwnym wypadki zostanie utracony. Wartość 'FALSE' oznacza, że operacja przelewu zakończy się dodaniem zlecenia do koszyka zleceń oczekujących.

Properties

  NameDescription
Public propertyaccounts
Lista obiektów CollectedAccountData, reprezentujących dostępne rachunki użytkownika. Lista wypełniana jest po udanym procesie logowania.
Public propertyconnectionTimeout
Maksymalne opóźnienie [ms] odpowiedzi serwera dla pojedynczego requestu. Zwiększ wartość, jeśli łącze jest wolne i timeout uniemożliwia komunikację.
Public propertyerrorMessage
Właściwość opisująca przyczynę ostatnio zarejestrowanego błędu.
Public propertyserviceContext
Właściwość określająca kontekst ostatniego zdarzenia, wygenerowanego przez egzeplarz klasy.
Public propertystatus
Właściwość opisująca aktualny stan konektora/instancji klasy mBankConnector

Events

  NameDescription
Public eventauthorizationRequest
Zdarzenie sygnalizujące potrzebę autoryzacji operacji. Po odebraniu tego zdarzenia należy podpisać operację za pośrednictwem metody 'Authorize'.
Public eventbasketContentReady
Zdarzenie zakonczenia operacji pobierania zawartości koszyka. Wyzwalane po wykonaniu operacji 'getBasketContent'.
Public eventbasketUnlockRequest
Pierwsza w ramach sesji operacja dodania do koszyka wymaga odblokowania koszyka kodem autoryzacyjnym. Zdarzenie generowane jest, gdy bank żąda odblokowania koszyka. Kod autoryzacyjny wprowadzamy za pomocą metody authorize.
Public eventdetailedHistoryReady
Public eventlastOperationReady
Zdarzenie dostępności danych ostatnio zaksięgowanej operacji.
Public eventoperationFinished
Zdarzenie zakończenia wykonywania operacji. To zdarzenie jest wyzwalane, gdy wywołana metoda zakończy działanie. W argumencie słuchacza przekazywany jest rezultat. Ewentualny komunikat błędu dostępny jest we właściwości 'errorMessage'.
Public eventoperationProgressing
Zdarzenie postępu wykonywanej operacji.
Public eventSSLPolicyError
Zdarzenie wyzwalane w następstwie wykrycia problemów z certyfikatem klucza publicznego SSL. To zdarzenie wystąpi w szczególności w sytuacji, gdy certyfikat nie jest wiarygodnie podpisany cyfrowo.
Public eventstatusChanged
Zdarzenie zmiany statusu konektora. Po każdej operacji, oraz w czasie trwania operacji, status konektora(obiektu klasy mBankConnector) może ulegać zmianie w celu sygnalizacji konkretnego etapu wykonywanej operacji.
Public eventtransferPDFDetailsReady
Zdarzenie dostępności danych, reprezentujących potwierdzenie zlecenia w formacie PDF.

See Also