XFuture XConnector API dla mBank
Metoda pozwala dokonać autoryzacji operacji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void authorization(
	string code
)
Visual Basic
Public Sub authorization ( _
	code As String _
)
Visual C++
public:
void authorization(
	String^ code
)

Parameters

code
Type: System..::..String
Numer identyfikujący żądany kod autoryzacyjny

Remarks

Metoda pozwala autoryzować operację, która wygenerowała wcześniej zdarzenie 'authorizationRequest'. W przypadku niepowodzenia komunikat błędu umieszczany jest we właściwości 'errorMessage' Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. 'statusChanged' - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji 'operationFinished' - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji

See Also