XFuture XConnector API dla mBank
Właściwość opisująca aktualny stan konektora/instancji klasy mBankConnector

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public mBankConnector..::..mBankConnectorStatusEnum status { get; }
Visual Basic
Public ReadOnly Property status As mBankConnector..::..mBankConnectorStatusEnum
	Get
Visual C++
public:
property mBankConnector..::..mBankConnectorStatusEnum status {
	mBankConnector..::..mBankConnectorStatusEnum get ();
}

See Also