XFuture XConnector API dla mBank
Metoda pozwala pobrać wygenerowane przez bank potwierdzienie realizacji dyspozycji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void getPDFTransferConfirmation(
	CollectedTransferData operation
)
Visual Basic
Public Sub getPDFTransferConfirmation ( _
	operation As CollectedTransferData _
)
Visual C++
public:
void getPDFTransferConfirmation(
	CollectedTransferData^ operation
)

Parameters

operation
Type: GTools..::..CollectedTransferData
Referencja do obiektu klasy CollectedTransferData reprezentującej przelew, którego potwierdzenie ma zostać pobrane. Ten obiekt musi pochodzić z listy zwracanej przez operacje 'getDetailedHistory'

Remarks

Metoda pozwala uzyskać potwierdzenie zrealizowanego zlecenia. Zlecenie musi pochodzić z listy operacji historycznych, uzyskiwanej za pomocą metody 'getDetailedHistory'. Wybrany obiekt z uzyskanej w ten sposób listy, należy przekazać jako argument do wywołania 'getPDFTransferConfirmation'. Przy pomyślnym przebiegu wykonania metody, wyzwalane jest zdarzenie 'transferPDFDetailsReady'. W przypadku niepowodzenia komunikat błędu umieszczany jest we właściwości 'errorMessage' Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. 'statusChanged' - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji 'operationFinished' - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji 'transferPDFDetailsReady' - zdarzenie wyzwalane jest, gdy strumień z danymi potwierdzenia wskazanego przelewu jest gotowy do odczytu.

Examples

Utwórz instancję klasy GetPdfExampleClass, wykonaj logowanie za pomocą metody 'login'; następnie wywołaj metodę getLastOperationPDF; w pierwszej kolejności pobierane są dane ostatnio zaksięgowanej operacji. W rezultacie wyzwalane jest zdarzenie lastOperationReady. Słuchacz tego zdarzenia implementuje wywołanie metody getPDFTransferConfirmation. Po pobraniu danych pliku pdf, generowane jest zdarzenie transferPDFDetailsReady i strumień danych zapisywany jest do pliku.
CopyC#
 //Przykładowa klasa, demonstrująca sposób pobierania 
 //potwierdzenia operacji w formacie PDF.
class GetPdfExampleClass
{
  //prywatny obiekt konektora
  private GTools.mBankConnector mymBankConnector;
  public string pdfFilePath=@"c:\operationPDF.pdf";
  //konstruktor
  public GetPdfExampleClass(string login, string haslo)
  {
    this.mymBankConnector = new mBankConnector(login, haslo);
    this.mymBankConnector.operationFinished += new mBankConnector.mBankOperation_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_operationFinished);
    this.mymBankConnector.statusChanged += new mBankConnector.mBankConnector_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_statusChanged);
    this.mymBankConnector.lastOperationReady += new mBankConnector.mBankConnector_LastOperationReady(mymBankConnector_lastOperationReady);
    this.mymBankConnector.transferPDFDetailsReady += new mBankConnector.mBankConnector_PDFDataReady(mymBankConnector_transferPDFDetailsReady);
  }

  //słuchacz zdarzenia transferPDFDetailsReady konektora, wyzwalany
  //po zakończeniu operacji pobierania danych PDF wskazanej
  //operacji
  private void mymBankConnector_transferPDFDetailsReady(System.IO.Stream pdfContent)
  {
    System.IO.FileStream fileStream = new System.IO.FileStream(this.pdfFilePath, System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write);
    byte[] buffer = new byte[256];

    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Zapisywanie pliku PDF: " + this.pdfFilePath);

    int bytesRead = pdfContent.Read(buffer, 0, 256);
    while (bytesRead > 0)
    {
      fileStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
      bytesRead = pdfContent.Read(buffer, 0, 256);
    }
    pdfContent.Close();
    fileStream.Close();

    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Zapisywanie pliku PDF zakończone");
  }

  //słuchacz zdarzenia lastOperationReady konektora, wyzwalany
  //po zakończeniu operacji pobierania danych ostatnio księgowanej
  //operacji
  private void mymBankConnector_lastOperationReady(CollectedTransferData lastOperation, string parentAccountNumber)
  {
    //Obiekt klasy CollectedTransferData, zawierający
    //dane operacji jest już gotowy. Żądamy potwierdzenia
    //w formacie PDF operacji. W przypadku sukcesu, 
    //wygenerowane zostanie zdarzenie transferPDFDetailsReady.
    mymBankConnector.getPDFTransferConfirmation(lastOperation);
  }  //sluchacz zdarzenia operationFinished konektora, wyzwalany
  //po zakończeniu operacji
  private void mymBankConnector_operationFinished(mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum status)
  {

    //Jeśli operacja zakończyła się sukcesem
    if (status == mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum.SUCCESS)
    {
      if (mymBankConnector.serviceContext == ServiceType.LOGIN)
      {
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Logowanie zakończone sukcesem");

      }

    }
    //Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem
    else
    {
      //Wyświetlamy informację w oknie diagnostycznym
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
         string.Format("Operacja {0} zakończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: {1}",
         mymBankConnector, mymBankConnector.serviceContext.ToString(),
         mymBankConnector.errorMessage)
      );
    }

  }

  //sluchacz zdarzenia statusChanged konektora, wyzwalany
  //przy każdej zmianie statusu
  private void mymBankConnector_statusChanged(mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum status)
  {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("Zmiana statusu konektora: {0}", mymBankConnector.status.ToString()));
  }
  //metoda usługi logowania
  public void login()
  {
    //wywołanie asynchronicznej metody logowania
    mymBankConnector.login();
    //po zakonczeniu logowania, metoda mymBankConnector_operationFinished, 
    //zarejestrowana jako słuchacz zdarzenia 'operationFinished' konektora,wyświetli 
    //listę dostępnych rachunków i kontekstów
  }

  //metoda pozwala pobrać potwierdzenie PDF ostatnio zaksięgowanej operacji
  public void getLastOperationPDF()
  {
    if (mymBankConnector.status != mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum.LOGGED_IN)
    {
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
        "Konektor nie jest zalogowany, lub poprzednia operacja nie zakończyła się jeszcze");
      return;
    }
    else
    {
      //Następuje próba pobrania danych ostatnio zaksięgowanej operacji
      //W przypadku sukcesu, rezultat otrzymamy w zdarzeniu 'lastOperationReady'.
      //Błąd spowoduje wygenerowanie zdarzenia 'operationFinished' z argumentem
      //'Failure' i odpowiednim komunikatem błędu we właściwości 'errorMessage'
      //konektora.
      mymBankConnector.getLastOperation(mymBankConnector.accounts[0].accountNumber);
    }
  }

}

See Also