XFuture XConnector API dla mBank
Metoda pozwala pobrać dane ostatnio zaksięgowanej operacji

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void getLastOperation(
	string accountNumber
)
Visual Basic
Public Sub getLastOperation ( _
	accountNumber As String _
)
Visual C++
public:
void getLastOperation(
	String^ accountNumber
)

Parameters

accountNumber
Type: System..::..String
Numer rachunku, którego ma dotyczyć wywołanie

Remarks

Metoda pobiera ostatnio zaksięgowaną operację na rachunku, którego numer przekazywany jest w argumencie Gdy pobieranie danych zakończy się, wyzwolone zostanie zdarzenie 'lastOperationReady'. W przypadku niepowodzenia komunikat błędu umieszczany jest we właściwości 'errorMessage' Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. statusChanged - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji operationFinished - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji lastOperationReady - zdarzenie wyzwalane jest, gdy dane ostatniej operacji są gotowe.

Examples

CopyC#
//Przykładowa klasa, pokazujaca sposób pobierania ostatnio zaksięgowanej operacji.
class GetLastOperationExampleClass
{
  //prywatny obiekt konektora
  private GTools.mBankConnector mymBankConnector;
  //konstruktor
  public GetLastOperationExampleClass(string login, string haslo)
  {
    this.mymBankConnector = new mBankConnector(login, haslo);
    this.mymBankConnector.operationFinished += new mBankConnector.mBankOperation_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_operationFinished);
    this.mymBankConnector.statusChanged += new mBankConnector.mBankConnector_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_statusChanged);
    this.mymBankConnector.lastOperationReady+=new mBankConnector.mBankConnector_LastOperationReady(mymBankConnector_lastOperationReady);

  }

  //sluchacz zdarzenia lastOperationReady konektora, wyzwalany
  //po pobraniu danych ostatnio księgowanej operacji.
  void mymBankConnector_lastOperationReady(CollectedTransferData lastOperation, string parentAccountNumber)
  {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Dane ostatnio księgowanej operacji zostały pobrane.");
  }      

  //sluchacz zdarzenia operationFinished konektora, wyzwalany
  //po zakończeniu operacji
  private void mymBankConnector_operationFinished(mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum status)
  {

    //Jeśli operacja zakończyła się sukcesem
    if (status == mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum.SUCCESS)
    {
      if (mymBankConnector.serviceContext == ServiceType.LOGIN)
      {
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Logowanie zakończone sukcesem");

      }

    }
    //Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem
    else
    {
      //Wyświetlamy informację w oknie diagnostycznym
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
         string.Format("Operacja {0} zakończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: {1}",
         mymBankConnector, mymBankConnector.serviceContext.ToString(),
         mymBankConnector.errorMessage)
      );
    }

  }
  //sluchacz zdarzenia statusChanged konektora, wyzwalany
  //przy każdej zmianie statusu
  private void mymBankConnector_statusChanged(mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum status)
  {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("Zmiana statusu konektora: {0}", mymBankConnector.status.ToString()));
  }
  //metoda usługi logowania
  public void login()
  {
    //wywołanie asynchronicznej metody logowania
    mymBankConnector.login();
    //po zakonczeniu logowania, metoda mymBankConnector_operationFinished, 
    //zarejestrowana jako słuchacz zdarzenia 'operationFinished'
    //konektora,wyświetli listę dostępnych rachunków i kontekstów
  }
  //metoda usługi pobierania zawartości koszyka
  public void GetLastOperation()
  {
    if (mymBankConnector.status != mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum.LOGGED_IN)
    {
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
        "Konektor nie jest zalogowany, lub poprzednia operacja nie zakończyła się jeszcze");
      return;
    }
    else
    {
      //Nastapi próba pobrania ostatnio zaksięgowanej operacji.
      //Istotne, że pozytywny rezultat zgłaszany jest w 
      //zdarzeniu 'lastOperationReady', nie zaś w operationFinished, tak, 
      //jak następuje to w przypadku niepowodzenia.
      mymBankConnector.GetLastOperation(mymBankConnector.accounts[0]);
    }
  }

}

See Also