XFuture XConnector API dla mBank
Lista obiektów CollectedAccountData, reprezentujących dostępne rachunki użytkownika. Lista wypełniana jest po udanym procesie logowania.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public List<CollectedAccountData> accounts { get; }
Visual Basic
Public ReadOnly Property accounts As List(Of CollectedAccountData)
	Get
Visual C++
public:
property List<CollectedAccountData^>^ accounts {
	List<CollectedAccountData^>^ get ();
}

See Also