XFuture XConnector API dla mBank
Metoda logowania do serwera mBanku.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void login()
Visual Basic
Public Sub login
Visual C++
public:
void login()

Remarks

Metoda pozwala zalogować się do serwisu bankowego za pomocą danych przekazanych do konstruktora. W przypadku niepowodzenia komunikat błędu umieszczany jest we właściwości 'errorMessage' Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. statusChanged - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji operationFinished - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji

Examples

Utwórz obiekt klasy LoginExampleClass i wywołaj metodę login. Rezultaty obserwuj w oknie diagnostycznym.
CopyC#
 //Przykładowa klasa, pokazujaca sposób logowania.
class LoginExampleClass
{
  //prywatny obiekt konektora
  private GTools.mBankConnector mymBankConnector;
  //konstruktor
  public LoginExampleClass(string login, string haslo)
  {
    this.mymBankConnector = new mBankConnector(login, haslo);
    this.mymBankConnector.operationFinished += new mBankConnector.mBankOperation_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_operationFinished);
    this.mymBankConnector.statusChanged += new mBankConnector.mBankConnector_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_statusChanged);
  }


  //sluchacz zdarzenia operationFinished konektora, wyzwalany
  //po zakończeniu operacji
  private void mymBankConnector_operationFinished(mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum status)
  {

    //Jeśli operacja zakończyła się sukcesem
    if (status == mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum.SUCCESS)
    {
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Logowanie zakończone sukcesem");
      this.traceAccounts();
      this.traceContexts();

    }
    //Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem
    else
    {
      //Wyświetlamy informację w oknie diagnostycznym
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
         string.Format("Operacja {0} zakończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: {1}",
         mymBankConnector, mymBankConnector.serviceContext.ToString(),
         mymBankConnector.errorMessage)
      );
    }

  }

  //sluchacz zdarzenia statusChanged konektora, wyzwalany
  //przy każdej zmianie statusu
  private void mymBankConnector_statusChanged(mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum status)
  {
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("Zmiana statusu konektora: {0}", mymBankConnector.status.ToString()));
  }

  //metoda usługi logowania
  public void login()
  {
    //wywołanie asynchronicznej metody logowania
    mymBankConnector.login();
    //po zakonczeniu logowania, metoda mymBankConnector_operationFinished, 
    //zarejestrowana jako słuchacz zdarzenia 'operationFinished' konektora,wyświetli 
    //listę dostępnych rachunków i kontekstów
  }

  private void traceAccounts()
  {
    //Wyświetlamy dane rachunków w oknie diagnostycznym
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Dostępne rachunki:");
    foreach (CollectedAccountData account in mymBankConnector.accounts)
    {
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("rachunek:{0}, nazwa:{1}", account.accountName, account.accountNumber));
    }

  }

  private void traceContexts()
  {
    //Wyświetlamy dane kontekstów w oknie diagnostycznym
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Dostępne konteksty:");
    foreach (mBankConnector.mBankContext context in mymBankConnector.availableConexts)
    {
      System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("login kontekstu:{0}, nazwa kontekstu:{1}", context.ContextLogin, context.contextName));
    }
  }
}

See Also