XFuture XConnector API dla mBank
Metoda inicjalizuje obiekt danymi, wymaganymi do utworzenia kanału komunikacyjnego z sewerem banku. Jeśli obiekt konektora utworzono konstruktorem bezparametrowym, należy użyć tej metody do inicjalizacji, bezpośrednio po utworzeniu instancji.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void init(
	string login,
	string password
)
Visual Basic
Public Sub init ( _
	login As String, _
	password As String _
)
Visual C++
public:
void init(
	String^ login, 
	String^ password
)

Parameters

login
Type: System..::..String
login użytkownika do kanału internetowego mBanku
password
Type: System..::..String
hasło użytkownika do kanału internetowego mBanku

See Also