XFuture XConnector API dla mBank

The mBankConnector type exposes the following members.

Events

  NameDescription
Public eventauthorizationRequest
Zdarzenie sygnalizujące potrzebę autoryzacji operacji. Po odebraniu tego zdarzenia należy podpisać operację za pośrednictwem metody 'Authorize'.
Public eventbasketContentReady
Zdarzenie zakonczenia operacji pobierania zawartości koszyka. Wyzwalane po wykonaniu operacji 'getBasketContent'.
Public eventbasketUnlockRequest
Pierwsza w ramach sesji operacja dodania do koszyka wymaga odblokowania koszyka kodem autoryzacyjnym. Zdarzenie generowane jest, gdy bank żąda odblokowania koszyka. Kod autoryzacyjny wprowadzamy za pomocą metody authorize.
Public eventdetailedHistoryReady
Public eventlastOperationReady
Zdarzenie dostępności danych ostatnio zaksięgowanej operacji.
Public eventoperationFinished
Zdarzenie zakończenia wykonywania operacji. To zdarzenie jest wyzwalane, gdy wywołana metoda zakończy działanie. W argumencie słuchacza przekazywany jest rezultat. Ewentualny komunikat błędu dostępny jest we właściwości 'errorMessage'.
Public eventoperationProgressing
Zdarzenie postępu wykonywanej operacji.
Public eventSSLPolicyError
Zdarzenie wyzwalane w następstwie wykrycia problemów z certyfikatem klucza publicznego SSL. To zdarzenie wystąpi w szczególności w sytuacji, gdy certyfikat nie jest wiarygodnie podpisany cyfrowo.
Public eventstatusChanged
Zdarzenie zmiany statusu konektora. Po każdej operacji, oraz w czasie trwania operacji, status konektora(obiektu klasy mBankConnector) może ulegać zmianie w celu sygnalizacji konkretnego etapu wykonywanej operacji.
Public eventtransferPDFDetailsReady
Zdarzenie dostępności danych, reprezentujących potwierdzenie zlecenia w formacie PDF.

See Also