XFuture XConnector API dla mBank
Metoda pozwala wyłączyć kontrolę certyfikatu klucza publicznego.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
void allowUntrustedCerificates(
	bool allow
)
Visual Basic
Sub allowUntrustedCerificates ( _
	allow As Boolean _
)
Visual C++
void allowUntrustedCerificates(
	bool allow
)

Parameters

allow
Type: System..::..Boolean
True- kontrola aktywna; zdarzenie SSLPolicyError będzie zgłaszane. False- zdarzenie nie będzie zgłaszane, kontorla nieaktywna

See Also