XFuture XConnector API dla mBank
Definicja delegata zdarzenia postępu wykonywania czasochłonnej operacji konektora/instancji klasy mBankConnector

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_OperationProgressEventListener(
	int percentageProgress,
	int total,
	int processed,
	string accountNumber
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_OperationProgressEventListener ( _
	percentageProgress As Integer, _
	total As Integer, _
	processed As Integer, _
	accountNumber As String _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_OperationProgressEventListener(
	int percentageProgress, 
	int total, 
	int processed, 
	String^ accountNumber
)

Parameters

percentageProgress
Type: System..::..Int32
Kompletność operacji wyrażona w procentach
total
Type: System..::..Int32
Całkowita liczba etapów operacji
processed
Type: System..::..Int32
Liczba zakończonych etapów operacji
accountNumber
Type: System..::..String
Numer konta, w kontekście którego wykonywana jest operacja

See Also