XFuture XConnector API dla mBank
Definicja delegata zdarzenia dostępności danych ostatnio wykonywanej operacji

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_LastOperationReady(
	CollectedTransferData lastOperation,
	string parentAccountNumber
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_LastOperationReady ( _
	lastOperation As CollectedTransferData, _
	parentAccountNumber As String _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_LastOperationReady(
	CollectedTransferData^ lastOperation, 
	String^ parentAccountNumber
)

Parameters

lastOperation
Type: GTools..::..CollectedTransferData
Instancja obiektu klasy CollectedTransferData, zawierająca dane ostatnio wykonanej operacji
parentAccountNumber
Type: System..::..String
Numer rachunku, w kontekście którego pobierano ostanią operację

See Also