XFuture XConnector API dla mBank
Zdarzenie wyzwalane w następstwie wykrycia problemów z certyfikatem klucza publicznego SSL. To zdarzenie wystąpi w szczególności w sytuacji, gdy certyfikat nie jest wiarygodnie podpisany cyfrowo.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public event SSLPolicyErrorHandler SSLPolicyError
Visual Basic
Public Event SSLPolicyError As SSLPolicyErrorHandler
Visual C++
public:
virtual  event SSLPolicyErrorHandler^ SSLPolicyError {
	void add (SSLPolicyErrorHandler^ value);
	void remove (SSLPolicyErrorHandler^ value);
}

Implements

ISSLSecurity..::..SSLPolicyError

See Also