XFuture XConnector API dla mBank
Właściwość określająca kontekst ostatniego zdarzenia, wygenerowanego przez egzeplarz klasy.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public ServiceType serviceContext { get; }
Visual Basic
Public ReadOnly Property serviceContext As ServiceType
	Get
Visual C++
public:
property ServiceType serviceContext {
	ServiceType get ();
}

Remarks

Jeśli chcesz ustalić, jaka metoda klasy wygenerowała ostatnie zdarzenie, sprawdź zawartość pola serviceContext

See Also