XFuture XConnector API dla mBank
Definicja delegata zdarzenia gotowości danych historycznych konektora/instancji klasy mBankConnector

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_HistoryReadyEventListener(
	List<CollectedTransferData> listaOperacji,
	string accountNumber
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_HistoryReadyEventListener ( _
	listaOperacji As List(Of CollectedTransferData), _
	accountNumber As String _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_HistoryReadyEventListener(
	List<CollectedTransferData^>^ listaOperacji, 
	String^ accountNumber
)

Parameters

listaOperacji
Type: System.Collections.Generic..::..List<(Of <(<'CollectedTransferData>)>)>
Lista obiektów typu CollectedTransferData, reprezentujących operacje historyczne konektora/instancji klasy mBankConnector
accountNumber
Type: System..::..String
Numer konta, którego dotyczą zwracane dane historyczne

See Also