XFuture XConnector API dla mBank
Definicja delegata zdarzenia gotowości danych w formacie PDF

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public delegate void mBankConnector_PDFDataReady(
	byte[] fileRAW
)
Visual Basic
Public Delegate Sub mBankConnector_PDFDataReady ( _
	fileRAW As Byte() _
)
Visual C++
public delegate void mBankConnector_PDFDataReady(
	array<unsigned char>^ fileRAW
)

Parameters

fileRAW
Type: array<System..::..Byte>[]()[][]
binarna zawartość pliku PDF

See Also