XFuture XConnector API dla mBank
Metoda składa zlecenie przelewu dowolnego ze środków rachunku, któego numer przekazano w argumencie.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void executeTransfer(
	mBankConnector..::..mBankNewTransferData transfer,
	string SenderAccountNumber
)
Visual Basic
Public Sub executeTransfer ( _
	transfer As mBankConnector..::..mBankNewTransferData, _
	SenderAccountNumber As String _
)
Visual C++
public:
void executeTransfer(
	mBankConnector..::..mBankNewTransferData transfer, 
	String^ SenderAccountNumber
)

Parameters

transfer
Type: GTools..::..mBankConnector..::..mBankNewTransferData
Referencja do obiektu zawierającego dane zlecenia
SenderAccountNumber
Type: System..::..String
Numer rachunku, z którego ma nastąpić przelew

Remarks

Metoda pozwala złożyć zlecenie przelewu dowolnego. Przelew można złożyć i autoryzować; wtedy podczas najbliższej sesji międzybankowej zostanie zaksięgowany, lub można alternatywnie przekazać go do koszyka zleceń oczekujących. Aby przelew trafił do koszyka, należy pole 'enableAuthorization' ustawić na wartość 'FALSE'. Gdy pole będzie miało wartość 'TRUE', przelew nie trafi do koszyka, a zamiast tego wyzwolone zostanie zdarzenie żądania autoryzacji 'authorizationRequest'. Zdarzenie to należy obsłużyć; w przeciwnym wypadku dyspozycja nie zostanie złożona. W przypadku niepowodzenia komunikat błędu umieszczany jest we właściwości 'errorMessage' Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. statusChanged - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji operationFinished - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji authorizationRequest - zdarzenie wyzwalane jest w przypadku składania zlecenia z autoryzacją

See Also