XFuture XConnector API dla mBank
Metoda pozwala pobrać zawartośc koszyka zleceń.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public void getBasket(
	string accountNumber
)
Visual Basic
Public Sub getBasket ( _
	accountNumber As String _
)
Visual C++
public:
void getBasket(
	String^ accountNumber
)

Parameters

accountNumber
Type: System..::..String
Numer rachunku, którego koszyk ma zostać pobrany

Remarks

Koszyk zleceń jest kontenrem dla operacji, co do których nie zdecydowano się na natychmiastową autoryzację w momencie składania zlecenia. Zlecenia z koszyka można selektywnie autoryzować w poźniejszym terminie, lub usunąć bez przekazywania do realizacji. Metoda jest asynchroniczna i może wyzwalać szereg zdarzeń. statusChanged - zdarzenie wyzwalane jest w trakcie wykonywania metody w celu informowania o kolejnych etapach wykonywanej operacji operationFinished - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala ocenić rezultat operacji basketContentReady - zdarzenie wyzwalane jest po zakończeniu wykonywania metody i pozwala odebrać zawartość koszyka Uwaga: Dane przechowywane w obiekcie zlecenia z koszyka(CollectedTransferData), po pobraniu z koszyka roznią się w znacznym stopniu od danych przekazanych w momencie składania zlecenia. Rożnice polegają na tym, że częśc danych nie jest prezentowana, a inne skumulowane są w jednym polu ( np. adres, tytuł, nazwa ). Wynika to z polityki prezentowania danych Banku i jeśli Twoje oprogramowanie porównuje dane zlecenia przekazanego do koszyka, z danymi odzyskanymi z koszyka, należy mieć to na uwadze.

Examples

CopyC#
Przykładowa klasa, pokazujaca sposób autoryzacji koszyka.
    class GetBasketExampleClass
    {
      //prywatny obiekt konektora
      private GTools.mBankConnector mymBankConnector;
      //konstruktor
      public GetBasketExampleClass(string login, string haslo)
      {
        this.mymBankConnector = new mBankConnector(login, haslo);
        this.mymBankConnector.operationFinished += new mBankConnector.mBankOperation_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_operationFinished);
        this.mymBankConnector.statusChanged += new mBankConnector.mBankConnector_StatusChangedEventListener(mymBankConnector_statusChanged);
        this.mymBankConnector.basketContentReady += new mBankConnector.mBankConnector_BasketContentReady(mymBankConnector_basketContentReady);
      }

      void mymBankConnector_basketContentReady(System.Collections.Generic.List<CollectedTransferData> collectedOperations)
      {
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Zawartość koszyka została pobrana:");

        //Dla wszystkich zleceń z koszyka
        foreach (CollectedTransferData operation in collectedOperations)
        {
          //przy pobieraniu zleceń z koszyka niektóre dane obiektu zlecenia 
          //mogą być niezdefiniowane, np data księgowania (accountingDate);
          //jest to zrozumiałe, ponieważ zlecenia nie zostały jeszcze 
          //zrealizowane; w koszyku oczekują na akceptację.

          //Wyświetlamy wybrane dane zlecenia
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
            string.Format("Data złożenia zlecenia:{0}, opis:{1}",
              operation.postingDate, 
              operation.operationDescription
            )
          );
        }
      }

      //sluchacz zdarzenia operationFinished konektora, wyzwalany
      //po zakończeniu operacji
      private void mymBankConnector_operationFinished(mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum status)
      {

        //Jeśli operacja zakończyła się sukcesem
        if (status == mBankConnector.mBankLastOperationResultEnum.SUCCESS)
        {
          if (mymBankConnector.serviceContext == ServiceType.LOGIN)
          {
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Logowanie zakończone sukcesem");

          }

        }
        //Jeśli operacja zakończyła się niepowodzeniem
        else
        {
          //Wyświetlamy informację w oknie diagnostycznym
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
            string.Format("Operacja {0} zakończyła się niepowodzeniem. Komunikat błędu: {1}",
            mymBankConnector, mymBankConnector.serviceContext.ToString(),
            mymBankConnector.errorMessage)
          );
        }

      }
      //sluchacz zdarzenia statusChanged konektora, wyzwalany
      //przy każdej zmianie statusu
      private void mymBankConnector_statusChanged(mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum status)
      {
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Format("Zmiana statusu konektora: {0}", mymBankConnector.status.ToString()));
      }
      //metoda usługi logowania
      public void login()
      {
        //wywołanie asynchronicznej metody logowania
        mymBankConnector.login();
        //po zakonczeniu logowania, metoda mymBankConnector_operationFinished, 
        //zarejestrowana jako słuchacz zdarzenia 'operationFinished'
        //konektora,wyświetli listę dostępnych rachunków i kontekstów
      }
      //metoda usługi pobierania zawartości koszyka
      public void getBasket()
      {
        if (mymBankConnector.status != mBankConnector.mBankConnectorStatusEnum.LOGGED_IN)
        {
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
            "Konektor nie jest zalogowany, lub poprzednia operacja nie zakończyła się jeszcze");
          return;
        }
        else
        {
          //Nastapi próba pobrania zawartościkoszyka. Istotne, że pozytywny 
          //rezultat zgłaszany jest w zdarzeniu 'basketContentReady', nie zaś
          //w operationFinished, tak, jak następuje to w przypadku
          //niepowodzenia.
          mymBankConnector.getBasket();
        }
      }

    }

See Also