XFuture XConnector API dla mBank
Określa, czy tryb diagnostyczny jest aktywny.

Namespace: GTools
Assembly: GToolsCommon (in GToolsCommon.dll) Version: 4.2.0.0

Syntax

C#
bool debugMode { get; set; }
Visual Basic
Property debugMode As Boolean
	Get
	Set
Visual C++
property bool debugMode {
	bool get ();
	void set (bool value);
}

Remarks

Aktywacja trybu diagnostycznego wiąże się z uruchomieniem mechanizmu logowania całej aktywności komunikacyjnej. Dane prywatne, dane klientów i inne treści obecne w czasie połączenia zostaną zapamiętane a następnie wejdą w skład raportu diagnostycznego. Jeśli nie godzisz się na wyeksponowanie tych danych w raporcie , nie zezwalaj na tryb diagnostyczny. Domyślnie tryb diagnostyczny jest nieaktywny. Aktywacja następuje poprzez rzutowanie klasy konektora na typ IHTTPDebug i ustawienie pola debugMode na wartość 'TRUE'.

See Also