XFuture XConnector API dla mBank
Właściwość opisująca przyczynę ostatnio zarejestrowanego błędu.

Namespace: GTools
Assembly: mBankConnectorLibrary (in mBankConnectorLibrary.dll) Version: 2.0.0.0

Syntax

C#
public string errorMessage { get; }
Visual Basic
Public ReadOnly Property errorMessage As String
	Get
Visual C++
public:
property String^ errorMessage {
	String^ get ();
}

Remarks

Jeśli wywołanie metody zakończyło się niepowodzeniem, możesz ustalić przyczynę, sprawdzając zawartość właściwości errorMessage. Każdy nowy błąd nadpisuje poprzedni. Ta właściwość zawiera jedynie błędy generowane dla zdarzenia 'operationFinished', gdy w argumencie zdarzenia otrzymano rezultat 'AliorLastOperationResultEnum.FAILURE'

See Also